Uchanganuzi wa Sentensi

UCHANGANUZI WA SENTENSI
Kitengo Lugha
NAVIGATION
Next Virai na Vishazi
Prev Muundo wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.


Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:

 1. matawi

 2. jedwali

 3. mishale

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  KT
  T
  Nimefika

 3. Mishale
  S → KT
  KT → T
  T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.


 1. Matawi
  [[img src="/swa/images/uchanganuzi/jiwe.png" alt="Changanua kwa njia ya Matawi"]]

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NT
  Jiwelimeanguka

 3. Mishale
  S → KN + KT
  KN → N
  N → Jiwe
  KT → T
  T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.


 1. Matawi
  [[img src="/swa/images/uchanganuzi/mvua.png" alt="Changanua kwa njia ya Matawi"]]

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NVT KE
  TEE
  Mvuanyingiilinyeshajanausiku

 3. Mishale
  S → KN + KT
  KN → N + V
  N → Mvua
  V → nyingi
  KT → T + KE
  T → ilinyesha
  KE → E1 + E2
  E1 → jana
  E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.


 1. Matawi
  [[img src="/swa/images/uchanganuzi/barua.png" alt="Changanua kwa njia ya Matawi"]]

 2. Jedwali
  S
  S1US2
  KN1KT1UKT2KN2
  N1T1UT2N2
  BaruailitumwalakinihaikumfikiaShakila

 3. Mishale
  S → S1 + U + S2
  S1 → KN1 + KT1
  KN1 → N1
  N1 → Barua
  KT1 → T1
  T1 → ilitumwa
  U → lakini
  S2 → KT2 + KN2
  KT2 → T2
  T2 → haikumfikia
  KN2 → N2
  N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.


 1. Matawi
  [[img src="/swa/images/uchanganuzi/mwalimu.png" alt="Changanua kwa njia ya Matawi"]]

 2. Jedwali
  S
  S1US2
  KNKTUKTKN
  NTKNUTKNKE
  NTNVUTNUN
  mwalimualikunjashatilakenakuwachapawanafunzikwakiboko

 3. Mishale

  S → S1 + U + S2
  S1 → KN1 + KT1
  KN1 → N
  N → mwalimu
  KT1 → T + KN2
  T → alikunja
  KN2 → N + V
  N → shati
  V → lake
  U → na
  S2 → KT2 + KN3 + KE
  KT2 → T
  T → kuwachapa
  KN3 → N
  N → wanafunzi
  KE → U + N
  U → kwa
  N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka


 1. Matawi
  [[img src="/swa/images/uchanganuzi/waliokufa.png" alt="Changanua kwa njia ya Matawi"]]

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  WsT
  Wotewaliokufawatafufuka

 3. Mishale

  S → KN + KT
  KN → N + s
  W → wote s → waliokufa
  KT → T
  T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani


 1. Matawi
  [[img src="/swa/images/uchanganuzi/wanafunzi.png" alt="Changanua kwa njia ya Matawi">

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NsTN
  NVKTTN
  NVTETN
  Wanafunziambaohawatasomavizuriwataangukamtihani

 3. Mishale

  S → KN + KT
  KN → N + s
  N → wanafunzi s → V + T + E
  V → ambao
  E → hawatasoma
  KT → T + N
  T → wataanguka
  E → mtihani